Missie & Visie

Missie

Wij willen burgers en professionals bewust maken van de positie van ernstig zieken en ouderen in onze samenleving door het bespreekbaar maken van het levenseinde en het verhogen van de levenskwaliteit door communicatie, onderwijs en andere projecten.

Ons werkterrein is breed: van burger tot professional. De ‘burger’ kan de ‘georganiseerde burger’ zijn, bij voorbeeld als lid van een ouderenbond of kerkgenootschap. De ‘burger’ kan ook een burger in een bepaalde rol zijn, zoals patiënt of mantelzorger. Onder ‘de professional’ valt zowel een zorgprofessional of een therapeut als een professional uit de uitvaartzorg of het onderwijs.

Onze werkwijze is eveneens breed. Elke manier die onze doelen dichterbij brengt, komt in principe in aanmerking voor uitvoering en/of ondersteuning vanuit de Stichting. Eenieder die onze doelen ondersteunt, wordt uitgenodigd bij te dragen aan de verwezenlijking ervan, zowel in financiële middelen als in arbeidsbijdragen (onbezoldigd).

Voor ons is het sociale aspect van een mensenleven, en met name in de laatste levensfase, een kernbegrip. Oud worden, ziek zijn en sterven is geen individueel gebeuren, maar een sociaal gebeuren. Zowel de persoon die het treft als de omgeving speelt een rol, op microniveau (directe naasten) maar ook op macro-niveau (de samenleving).

Een tweede kernbegrip dat hieruit voortvloeit en hieraan verwant is, is communicatie: zowel tussen individuele burgers (bijvoorbeeld de zieke en de naaste) als tussen burger en professional (de zieke/oudere in relatie tot de professional, zoals de zorgverlener of de uitvaartondernemer)

Onze ambitie is het helpen creëren van een menswaardige samenleving waarin ziekte, dood en ouderdom een volwaardige plek, als deel van het menszijn, krijgen. Volwaardig en daarmee een relevant en te bespreken onderwerp. Volwaardig en daarmee een kwaliteitskader biedend voor zorg en welzijn, voor burger en professional.

Visie

Met behulp van concrete producten en diensten die te allen tijde op korte termijn uitvoerbaar zijn en gericht zijn op het bereiken van onze doelstellingen, willen we concreet en positief bijdragen aan de positie van zieken, stervenden en ouderen in onze samenleving. Concreet, helder en toegankelijk zijn essentiële termen in al het werk wat wij (willen) doen. Daarbij zoeken we voortdurend samenwerking met gelijkgezinden uit diverse disciplines, die eveneens onze actieve concrete houding uitleven in hun eigen werkzaamheden. Daarbij worden alle beschikbare financiële middelen zo gunstig mogelijk ingezet, ten behoeve van onze doelen.

Via onze bestaande netwerken en middels nieuw te creëren netwerken verspreiden wij onze missie en betrekken we zoveel mogelijk mensen in onze plannen. Ons ideaal is dat over enkele decennia ouderdom, ziekte en de dood op individueel en maatschappelijk vlak geen taboes meer zijn, of slechts minimaal. Ons ideaal is een sociale samenleving waar zorg voor elkaar centraal staat, waarbij in die sociale context zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met het individu.

Onze missie en visie zijn eveneens terug te vinden in ons beleidsplan.