Over ons

Stichting Als & Dan is op organische wijze ontstaan vanuit de reeds in 2010 opgerichte Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg en/of IC-zorg. Het opzetten en onderhouden van een website over palliatieve zorg (www.palliatievezorg.nl) was de voornaamste activiteit van deze Stichting. In juni 2016 zijn de statuten gewijzigd, en daarmee is deels ook de doelstelling veranderd; deze is uitgebreid vanuit palliatieve zorg naar twee aanverwante terreinen van de gezondheidszorg (ouderenzorg en levenseindezorg), zodat ook doelstellingen als het bespreekbaar maken van de dood en het bevorderen van begrip en levenskwaliteit voor ouderen een plek konden krijgen. Activiteiten op het gebied van IC-zorg vonden nauwelijks plaats (met uitzondering van de ondersteuning bij de start van de website www.opeenicliggen.nl), vandaar dat dit domein van de gezondheidszorg geen expliciete aandacht meer krijgt in de naam of de doelstellingen.

De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:
– stimuleren/realiseren van op de doelgroep(en) gerichte communicatiemiddelen
– stimuleren/realiseren van projecten en (publieks)campagnes die passen in de stichtingsdoelen
– realisatie en publicatie van voorlichtingsmateriaal, passend bij de focusterreinen palliatieve zorg, ouderenzorg en levenseindezorg
– onderhouden van twee informatieve websites. Eén met als hoofddoel voorlichting geven over het werk van de Stichting (dat is deze website), en de andere site, www.palliatievezorg.nl, met als hoofddoel het geven van voorlichting over ouderenzorg, palliatieve zorg en levenseindezorg.

In het beleidsplan-stichting-2017-2022 van de Stichting Als & Dan staan enkele voornemens genoemd voor de periode 2017-2022:
– Ontwikkeling van een app voor smartphones en/of tablets die gesprekken over het levenseinde (van burgers en zorgprofessionals) kunnen verbeteren en bemoedigen;
– Realiseren van publiekscampagnes waarmee het belang van praten over het levenseinde benadrukt wordt;
– Ontwikkelen en publiceren van onderwijsmateriaal voor professionals (zorg, onderwijs) en burgers (e-cursus en fysiek lesmateriaal zoals lesbrieven);
– Een gesprekshulpmiddel voor gezinnen waarvan een gezinslid zelfmoord heeft gepleegd of een poging daartoe heeft ondernomen.