Ondersteunde projecten

De Stichting Als & Dan wil een positieve bijdrage leveren aan de positie van (ongeneeslijk) zieken, stervenden en ouderen in onze samenleving. Belangrijke doelen zijn:
• het bespreekbaar maken van de dood, of het stimuleren van die bespreekbaarheid, in zowel de samenleving als in de gezondheidszorg;
• het bevorderen van het begrip voor ouderen en een waardevolle plek voor ouderen in de samenleving.

In het Beleidsplan 2017-2022 noemen we een aantal projecten waaraan we ons beschikbare vermogen willen uitgeven. Zoals:
– De ontwikkeling van een app voor smartphones/tablets die burgers en professionals stimuleert gesprekken over het levenseinde te beginnen/voeren
– Realisatie van een publiekscampagne waarmee het belang van praten over het levenseinde benadrukt wordt (in de geest van de SIRE-campagnes)
– Ontwikkelen en publiceren van onderwijsmateriaal voor professionals (zorg, onderwijs) en burgers (e-cursus en fysiek lesmateriaal zoals lesbrieven) over het levenseinde
– Een gesprekshulpmiddel voor gezinnen waarin een gezinslid zelfmoord heeft gepleegd.

Daarnaast reikt de Stichting eens per jaar de Noorderlicht Prijs uit. Deze prijs is bedoeld voor een inspirerend initiatief in de palliatieve of terminale zorg, dat direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komt.

Vooralsnog zijn de volgende projecten ondersteund:

Stichting Hoestie

Stichting Hoestie won de Noorderlicht Prijs 2017. De Stichting ontwikkelt liefdevolle cadeautjes die kunnen helpen om het vaak ongemakkelijke contact tussen (palliatieve) patiënten en hun naasten laagdrempeliger te maken en te verdiepen.

Anna-Eva Tulkens en Bram Verhees van de Stichting kregen de prijs uitgereikt tijdens het Derde Nationale Hospicezorgcongres in Ede dat begin oktober 2017 gehouden werd. Aan de Prijs is een bedrag van 1000 euro gekoppeld. De Stichting gaat die besteden aan een social media platform waarmee mensen met een ziekte hun naasten op de hoogte kunnen houden van alle facetten van hun gezondheidsreis: www.hoestie.nu.

Levenslang?

In januari 2018 verscheen de gesprekshulp Levenslang? De gesprekshulp helpt nabestaanden na een zelfdoding te praten over die ene gebeurtenis die hun leven omverwierp. Hoe kijken ze erop terug? Hoe leren ze ermee om te gaan?

Levenslang? nodigt uit daarover met elkaar te spreken, aan de hand van 43 Citaatkaartjes, 5 Aanvulkaartjes en 5 Emotiekaartjes. Het gesprek kan plaatsvinden in duo’s of in kleine groepen, al dan niet met een professionele gespreksleider/hulpverlener. Levenslang? is bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd door Bureau MORBidee. Stichting Als & Dan financierde uitsluitend de productiekosten van de eerste 350 gesprekshulpen.

Levenseindegesprekken

In maart 2018 is het boekje Levenseindegesprekken verschenen. Het boekje is een uitgave van Bureau MORBidee en is speciaal voor zorgverleners geschreven.

Auteurs Mariska Overman en Rob Bruntink behandelen in het boekje onder meer de vraag met wie de zorgprofessionals over het levenseinde in gesprek kunnen gaan, waarover die gesprekken kunnen gaan en hoe ze deze gesprekken kunnen beginnen. Ze reiken daarvoor 14 verschillende en steevast praktische tools aan. Stichting Als & Dan financierde uitsluitend de kosten voor de opmaak en het drukwerk van de eerste druk.

Palliatievezorg.nl

De website www.palliatievezorg.nl is het vlaggenschip van de voorloper van de Stichting Als & Dan (de Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg). Na 21 jaar (!) was het tijd voor vernieuwing. Sinds september 2018 heeft de website een nieuw jasje.

Behalve een nieuw jasje heeft de website ook meer inhoud gekregen. In vergelijking met de eerdere editie is er nu meer aandacht voor zorgplanning, uitvaartzorg en inloophuizen. Eerder werden deze onderwerpen, die sterke raakvlakken hebben met palliatieve zorg, niet beschreven. Stichting Als & Dan financierde de lay-out, het website-ontwerp en een deel van de contentproductie.

De Muzikale Ontmoeting

De Muzikale OntmoetingDe Muzikale Ontmoeting won de Noorderlicht Prijs 2018. Eén van haar activiteiten is de muzikale nachtzoen: een avondritueel voor mensen in de laatste fase (hospice) en voor mensen met dementie.

Muziektherapeut Ilse Tummers nam in 2015 het initiatief voor De Muzikale Ontmoeting. Ze heeft sindsdien een aantal mensen om zich heen verzameld die haar bij de uitvoering van het ritueel begeleiden. Tijdens het ritueel creëren zij een veilige, geborgen sfeer, door avond- en wiegenliedjes te zingen. Dit wordt begeleid door bij voorbeeld harp en gitaar. Meezingen kan ook onderdeel van het ritueel zijn.

“De avond of nacht kan een moeilijk en beangstigend moment voor hospicebewoners zijn en wij proberen tijdens de muzikale nachtzoen dit te verzachten”, zegt Tummers. “Aan het einde zingen we de mensen bij naam toe en dit geeft altijd prachtige reacties. Mensen voelen zich gezien en gewaardeerd. Er zijn vaak waardevolle momenten tijdens de muzikale nachtzoen waarin er samen gezongen kan worden, even ontspannen kan worden, mensen geraakt worden of afgeleid worden van de situatie waarin ze zich in bevinden.”

Kinderen

In 2019 zullen drie korte filmpjes over ‘kinderen en de dood’ verschijnen, waarvan de productie wordt gefinancierd door de Stichting Als & Dan. Deze filmpjes maken het mogelijk om op eenvoudige wijze aan kinderen uit te leggen wat zij kunnen verwachten van een uitvaartdienst (rondom een begrafenis en rondom een crematie). Ook zal in een filmpje uitgelegd worden hoe kinderen tegen de dood aankijken.