Activiteiten en doelstellingen

De Stichting Als & Dan werkt vanaf 2017 actief aan haar doelen zoals in het beleidsplan omschreven. Alle activiteiten liggen in het verlengde van onze doelstelling. Onze doelstelling is:
• het bespreekbaar maken van de dood, of het stimuleren van die bespreekbaarheid, in zowel de samenleving als in de gezondheidszorg;
• het bevorderen van het begrip voor ouderen en een waardevolle plek voor ouderen in de samenleving.
• het bevorderen van onderzoek, communicatie, onderwijs en projecten op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen, de palliatieve zorg, ouderenzorg en levenseindezorg in het bijzonder;
• al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De activiteiten zijn nauw verbonden met de gezondheidszorg, en dan met name met de sectoren die zich richten op palliatieve zorg, ouderenzorg en levenseindezorg. Het gaat hierbij vooral om het bevorderen van communicatie, voorlichting en onderwijs.

Enkele voorgenomen activiteiten, zoals ze in ons beleidsplan staan voor de periode van 2017-2022, zijn:
– Ontwikkeling van een app voor smartphones en/of tablets die gesprekken over het levenseinde (van burgers en zorgprofessionals) kunnen verbeteren en bemoedigen;
– Realiseren van publiekscampagnes waarmee het belang van praten over het levenseinde benadrukt wordt;
– Ontwikkelen en publiceren van onderwijsmateriaal voor professionals (zorg, onderwijs) en burgers (e-cursus en fysiek lesmateriaal zoals lesbrieven);
– Een gesprekshulpmiddel voor gezinnen waarvan een gezinslid zelfmoord heeft gepleegd of een poging daartoe heeft ondernomen.